Apraksts

PAR PROJEKTU

KULTŪRAS PASĀKUMI

Vāgnera laikā teātrī pamatā tika iestudēti trīs žanru uzvedumi: opera (ieskaitot komisko operu – opereti), drāmas izrādes un balets. Notika arī pa kādam nelielam koncertam. Pēc Vāgnera zāles atjaunošanas namā varēs noritēt daudzveidīgi kultūras pasākumi:

  • muzikālā teātra mazās formas (piemēram, Kurta Veila, Bertolda Brehta u.c. lugas ar mūziku jeb dziesmuspēles; mūzikli; eksperimentālas muzikālās izrādes; operetes; seno operu (baroka, renesanses) izrādes;
  • teatralizēti koncerti (nevienā no pašreizējām Rīgas mazajām koncertzālēm nav teatralizācijas skatuves iespēju);
  • drāmas teātra mazo formu izrādes (sākot no monologa izrādēm un beidzot ar pantomīmu);
  • kamermūzikas koncerti, it īpaši senās mūzikas koncerti, kam vēsturiskā zāle piešķirs sevišķu oreolu;
  • zāle būs izmantojama arī dažādu mūzikas vienību mēģinājumiem.
ĒKAS RESTAURĀCIJA

Topošais projekts idejiski balstīts uz četriem elementiem – pati atjaunotā ēka, baroka laika koncertzāle un 19.gs svētku zāle, mūzikas baudījums un muzejs/ekspozīcija. Tikai viss kopums ir zīmolu veidojošs un pietiekami spēcīgs apmeklētāju uzrunājošs kultūras produkts. Tieši šis spēks apvienojumā ļaus konkurēt topošajai atjaunotajai R. Vāgnera ēkai ar citiem muzejiem un koncertzālēm Latvijas, Ziemeļvalstu un Eiropas mērogā, bagātinās Latvijas iedzīvotāju un viesu iespējas baudīt kvalitatīvu kultūras piedāvājumu un attaisnos tā atjaunošanā ieguldītos resursus.

Muzejs vai ekspozīcija topošajā Vāgnerā ēkā uzlūkojams kā medijs – spējīgs nodot visa nama atjaunošanas jēgas vēstījumu topošajam apmeklētājam. Tas saistīs vēsturisko ēku, R. Vāgnera personību, Rīgas un visas Eiropas baroka laika mūzikas dzīvi ar kultūras izziņas motivāciju apveltīto apmeklētāju. Muzejs/ekspozīcija būs tas, kas ieviesīs apritē šī perioda vēstures avotus – priekšmetus un/vai dokumentus no Latvijas muzeju un bibliotēku krātuvēm, kas līdz šim nav tikuši eksponēti vai kas netiek pastāvīgi eksponēti.

Avārijas stāvoklis

Šobrīd ēkas tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs – pamatu sēšanās dēļ radušās plaisas sienās, nepieciešams veikt pamatu stiprināšanu, griestu pārsegumu remontu, inženierkomunikāciju atjaunošanu, pilnu kosmētisko remontu un vēsturisko elementu restaurāciju.

Atjaunojot Vāgnera zāli, tiktu panākti vairāki būtiski ieguvumi, kas ne tikai veicinātu kultūras pasākumu dažādību un pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, stiprinātu Rīgas un Latvijas kā Austrumeiropas kultūras centra tēlu un saikni ar Rihardu Vāgneru, bet arī radītu ieņēmumu plūsmas, kas ilgākā laika periodā ļautu atgūt atjaunošanā ieguldītos līdzekļus un nodrošinātu projekta ilgtspēju.

Svarīgākie ieguvumi:

  • vienīgās akustiski atbilstošās kamermūzikas zāles Rīgā atjaunošana;
  • arhitektoniski nozīmīgā nama saglabāšana, modernizācija un kultūrvēsturiskā objekta publiska pieejamība;
  • iespēja uz izdevīgiem komerciāliem nosacījumiem nodrošināt telpas Latvijas kultūras nozīmīgākajām struktūrvienībām – kamerorķestrim “Kremerata Baltica”, Valsts Akadēmiskajam korim “Latvija” un VAS “Latvijas Koncerti”;
  • iespēja ēkā izveidot Riharda Vāgnera muzeju;
  • iespēja veidot sadarbību ar Eiropas Riharda Vāgnera biedrībām.

Projektēšanas uzņēmuma “Zaigas Gailes birojs” izstrādātas skices Vāgnera mājas pārbūvei.

Autori: arh. Zaiga Gaile, arh. Filips Pitens